Aage Olavshallen Kamstrup 5893

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Olavshallen

1. Formål

Som ansatt i Olavshallen skal du alltid forsøke å utøve god dømmekraft, varsomhet og omtanke i ditt arbeid for bedriften. Dette dokumentet gir et rammeverk som skal bidra til at ansatte i Olavshallen opptrer i henhold til retningslinjene, men er ikke utfyllende på alle områder. Olavshallen vil være lydhør overfor forslag og initiativ som kan bedre våre etiske retningslinjer.


2. Ansvar og rekkevidde

Med ansatt forstås i denne sammenheng også midlertidig ansatte og ansatte hos underleverandører til Olavshallen. Disse retningslinjer gjelder for alle som utfører arbeid i, eller på vegne av Olavshallen.


Du skal aldri oppmuntre noen til å bryte disse reglene, selv om en avvikelse fra reglene i øyeblikket synes å være i selskapets interesse. Dersom du er usikker på om en aktivitet er lovlig eller etisk forsvarlig skal du – så langt som mulig – diskutere problemstillingen med nærmeste overordnet.


3. Likeverd og mangfold

Olavshallen forventer at medarbeidere skal behandle alle de kommer i kontakt med gjennom sitt arbeid med høflighet og respekt. Vi skal vise respekt for alle mennesker, og arbeide aktivt for å sørge for et godt miljø som kjennetegnes av likeverd og mangfold.


Vi aksepterer ikke noen form for diskriminering på bakgrunn av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk opprinnelse, kulturell bakgrunn, uførhet, seksuell legning, alder eller politisk oppfatning.


Olavshallen aksepterer ikke noen form for sjikanering, diskriminering eller annen oppførsel som kan bli oppfattet som truende eller nedsettende av kolleger, besøkende eller forretningsforbindelser.


4. Gaver, tjenester og gjestfrihet

Det er ikke nødvendig med gaver eller tjenester for å gjøre forretninger med Olavshallen. Gaver, tjenester, reiser, opphold eller representasjon aksepteres hvis det utgjør en begrenset verdi og i rimelig grad bidrar til forretningsforholdet. Alle slike forhold skal fremlegges for nærmeste overordnet.


Samme prinsipp gjelder også motsatt vei, det vil si at medarbeidere som opptrer på vegne av Olavshallen i sin kontakt med kunder, leverandører og andre parter ikke kan tilby eller betale for gaver, tjenester eller gjestfrihet som vil medføre brudd på disse prinsippene.


5. Korrupsjon og økonomiske misligheter

Det skal fremgå klart og tydelig i alle sammenhenger at Olavshallens ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av Olavshallen ikke lar seg påvirke av gaver, godtgjørelser, kontaktnett eller noen form for bestikkelser for å innta bestemte standpunkt eller utføre spesielle handlinger. Dette gjelder også motsatt ved at lignende fordeler ikke skal tilbys Olavshallens forretningsforbindelser.


Ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av Olavshallen skal innrette sine handlinger slik at man overholder lovverket, herunder straffelovens bestemmelser om bedrageri, korrupsjon, påvirkningshandel og utroskap. Det forventes at Olavshallens forretningsforbindelser følger etiske retningslinjer som samsvarer med Olavshallens etiske standard.


6. Interessekonflikt og habilitet

Olavshallen forventer åpenhet og lojalitet overfor selskapet. Som ansatt skal du ikke la egne personlige interesser påvirke ditt arbeid eller la personlig vinning komme foran ditt arbeid. Du skal heller aldri ta del i, eller prøve å påvirke en beslutning eller avgjørelse hvis det foreligger en interessekonflikt eller andre forhold som kan svekke tillitten til uavhengigheten. Dersom det det skulle oppstå en interessekonflikt skal du på eget initiativ opplyse overordnet om inhabilitet eller interessekonflikt.


Du bør unngå å ha private investeringer i selskaper som direkte eller indirekte kan påvirke din lojalitet til Olavshallen. Tvilsspørsmål rettes til nærmeste overordnet.


7. Miljø

Olavshallen skal søke å gjennomføre tiltak som reduserer forurensning og andre miljøbelastninger.


8. Ansvar for felles verdier

Ansatte skal beskytte Olavshallens eiendom og eiendeler mot tap, skade og misbruk. Bruk av Olavshallens arbeidstid, arbeidssted, materialer eller finanser til andre formål enn Olavshallens forretninger skal ikke forekomme uten godkjenning fra nærmeste overordnet.


Alle medarbeidere har et felles ansvar for å beskytte og etterleve Olavshallens omdømme og verdier og å ivareta kunder og forretningsforbindelser på en forsvarlig måte i tråd med disse retningslinjer.


9. Lojalitet og konfidensialitet

Som ansatt i Olavshallen har du ansvar for at nødvendig dokumentasjon om selskapets forretninger og forretningspartnere sikres og er korrekt. Olavshallen er åpen i sine forretninger samtidig som kunder og leverandørers behov for konfidensialitet respekteres. Informasjon utover generell forretningskunnskap som ansatte blir kjent med gjennom sitt arbeid i Olavshallen skal behandles på en forsvarlig måte.


10. Håndheving av lover og regler

Ansatte og andre som utfører oppgaver på vegne av Olavshallen skal rette seg etter gjeldende lover og regler i sitt arbeid. Regnskap, årsberetning og andre innberetninger skal være i henhold til regler og påbud gitt av offentlige myndigheter.


11. Informasjon og mediekontakt

All informasjon fra Olavshallen skal være etterrettelig og korrekt.


For å sikre koordinert informasjon og kontakt med eksterne parter skal alle henvendelser fra pressen rettes til administrerende direktør. I enkeltsaker kan administrerende direktør delegere kontakt med pressen til andre medarbeidere.


12. Varsling ved kritikkverdige forhold

Bekymringer angående etterlevelse av disse retningslinjer eller kritikkverdige forhold i selskapet kan varsles gjennom flere kanaler. Det enkleste er å gå til nærmeste leder. Dersom den ansatte ikke får den ønskede respons eller av andre grunner ikke ønsker å gå til sin nærmeste leder kan administrerende direktør eller styrets leder varsles, se egen prosedyre for forsvarlig varsling.


Det er ønskelig at bekymringer tas opp på et tidlig stadium. Jo lengre du venter desto verre kan situasjonen bli og desto vanskeligere kan det være å løse problemet.