DSC9160

Personvern- og kjøpsbetingelser

Olavshallen ønsker å gi deg en god personlig opplevelse både på våre nettsider og i kjøpsprosessen. For å kunne gjøre dette benytter vi informasjonskapsler for å lagre en liten tekstfil med relevant informasjon i din nettleser.

Kjøpsbetingelser

Disse Salgs- og leveringsvilkårene (Salgs – og leveringsvilkår) er oppdatert 20. mars 2023, og er gjeldene for alle kjøp av billetter hos Olavshallen som foretas fra og med denne datoen.

Salg av billetter fra denne side foretas av Olavshallen AS, Kjøpmannsgata 48, 7011 Trondheim, org nr. 951 615 390 på vegne av arrangøren av den forestilling den solgte billetten gjelder.


Arrangøren

Arrangøren er den som arrangerer den forestillingen den kjøpte billetten gjelder for.

Olavshallen er kun formidler av billetter på vegne av Arrangøren. Olavshallen er ikke arrangør eller promotør unntatt i de tilfellene der Olavshallen oppgir skriftlig å være Arrangør til den forestilling billetten gjelder.

Arrangøren er ansvarlig for gjennomføringen av det arrangement billetten gjelder. Det betyr bl.a. at Arrangøren er Billettkjøperens avtalepart. Det er Arrangøren – og ikke Olavshallen – som er ansvarlig for gjennomføringen av arrangementet billetten gjelder og avtaleforholdet mellom Arrangøren og Billettkjøperen. Hvem som er arrangør går frem av markedsføringen og arrangementsbeskrivelsen på Olavshallens hjemmeside og av den kjøpte billetten.

Kjøp av billetter

Olavshallen benytter seg av Eventim sitt billettkjøpsystem via deres partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, men forestår billettsalget gjennom Olavshallens hjemmeside.

For å foreta kjøp på Olavshallen.no må Billettkjøperen gjøre følgende:

 1. Søk og finn billett(er)
 2. Lese Arrangørens arrangementsbeskrivelse og regler for arrangementet nøye
 3. Logg inn hvis Billettkjøperen allerede er kunde. Nye kunder opprettes enkelt i systemet
 4. Velg leveringsform
 5. Tast inn kundeopplysninger
 6. Velg betalingsform
 7. Godkjenn Olavshallens salgsbetingelser.
 8. Kontrollér at alle opplysninger er korrekte
 9. Godkjenn kjøpet

En ordrebekreftelse kan nå sees på skjermen, og Billettkjøperen vil i løpet av få minutter motta kvittering via e-post. I motsatt fall må Billettkjøperen straks ta kontakt med Olavshallen.

Ordrebekreftelsen

Ordrebekreftelsen skal nøye gjennomgås og eventuelle feil og mangler må meldes via e-post til Olavshallen uten ugrunnet opphold, og senest innen 3 virkedager fra ordrebekreftelsen kom frem. I motsatt fall kan feil og mangler ved billettbestillingen ikke påberopes av Billettkjøperen overfor Olavshallen eller vedkommende Arrangør.

Billettkjøperen

Billettkjøperen er den personen som har gjennomført billettkjøpet som angitt foran.
Billettkjøperen er juridisk og økonomisk ansvarlig for samtlige billetter kjøpet gjelder.

Avtalebinding

Det anses inngått en bindende kjøpsavtale mellom Arrangøren og Billettkjøperen når Olavshallen har mottatt og registrert full betaling for billetten og andre tjenester forbundet med billettkjøpet og ordrebekreftelsen er avsendt.

Levering

Når billett som er kjøpt som "E-billett", mottar Billettkjøperen billetten på e-post hurtigst mulig etter kjøpet. Dersom e-posten med billettene ikke er mottatt innen 24 timer etter gjennomført kjøp, må Billettkjøperen uten ugrunnet opphold kontakte Olavshallen via e-post til billett@Olavshallen.no.

Dreier det seg om billetter som skal brukes samme dag, kan Billettkjøperen medbringe gyldig legitimasjon med bilde til Olavshallen og Olavshallens billettluke vil finne frem de aktuelle billetter.

Dersom billettene ikke lastes ned fra ordrebekreftelsen eller ordrebekreftelse ikke mottas på e-post, kan Billettkjøperen alltid logge inn på «min side» på www.Olavshallen.no og finne ordren der. Er det problemer med å finne ordren så kan Olavshallen kontaktes på billett@Olavshallen.no.

Betaling

Alle priser er inklusiv moms, skatter og serviceavgift, men eksklusiv leveringsomkostninger og andre gebyrer. Disse omkostningene fremgår separat, og som en del av det samlede beløpet under ordreprosessen før betalingen gjennomføres.

Billettkjøperen kan betale for billettene med Visa og Mastercard. All kommunikasjon mellom Billettkjøperen og Olavshallens billettsystemleverandør Eventim foregår kryptert.

Ved betaling med Mastercard eller Visa, håndteres betalingen av billettsystemleverandør Eventim, via deres partner CTS Eventim & Co. KGaA, Contrescarpe 75 A, 28195 Bremen, Tyskland, som er et søsterselskap til Eventim.

Billettgebyr, booking-gebyr og leverings- og administrasjonsomkostninger

Leveringsomkostningene avhenger hvor billetten skal sendes til.

Billetten

Billetten, med den påtrykte QR koden, er inngangsbevis til det konkrete arrangementet billetten gjelder for. Billetten er kun gyldig hvis QR koden er aktivert. Billetter som er blitt annullert av Olavshallen ved mistet eller tapt billett o.l., er ikke er gyldige inngangsbevis. QR koden aksepteres brukt kun én gang. Billetten kan ikke kopieres eller på annen måte forsøkes brukt flere ganger.

Dersom Billettkjøperen blir forhindret fra å delta på det arrangementet billetten gjelder for, kan billetten overføres vederlagsfritt til andre. Det kan være enkelte arrangementer som krever gyldig legitimasjon med bilde i døren før inngang, det vil i så fall fremgå tydelig på Arrangørens hjemmeside og på billetten.

Det er ikke tillatt å bruke eller overføre kjøpte billetter til kommersielle formål, blant annet ved:

 • Bruk av billetter som premie i konkurranser eller lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artister.
 • Utlevering av billetter hvor utleveringen skjer som betaling for andre ytelser, f.eks. salg av reise, restaurantbesøk, hotellopphold og lignende, uten at det er innhentet tillatelse fra både arrangør og artister.
 • Profesjonelt virksomhetssalg eller annen utlevering av billetter, uansett pris.

Lov om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur -og idrettsarrangementer Etter lov (2007-06-29-86) om forbud mot prispåslag ved videresalg av billetter til kultur- og idrettsarrangementer «Svartebørsloven» er det forbudt å søke oppnådd fortjeneste gjennom videresalg av billetter.

Annullering av billetter

Bruk eller utlevering av en billett for kommersielt formål eller annen opptreden i strid med disse Salgs og -leveringsvilkår, kan føre til annullering av billettene fra Olavshallens side. Olavshallen har ved annullering rett til å kreve erstattet samtlige omkostninger forbundet med annullering og andre utlegg og tap som følge av brudd på disse Salgs- og leveringsvilkår, med minimum NOK 500 per billett.

Vilkår og betingelser for personlige billetter

Når kjøpet gjelder en personlig billett skal billettkjøperen, i kjøpsprosessen, skrive inn det for- og etternavn som Billettkjøperen ønsker skal stå på billetten(e).

Det bør bemerkes at hvis en ordre inneholder flere billetter, vil navnet som er angitt av Billettkjøperen stå på alle billettene. Dette betyr i praksis at det antall deltakere som Billettkjøper har kjøpt billetter til, skal gå gjennom adgangskontrollen samtidig og sammen med den person hvis navn går frem på billettene.

Dersom det er kjøpt billett(er) til et arrangement der det er stilt krav til fremvisning av gyldig legitimasjon må den person hvis navn går frem på den/de kjøpte billett(ene), på dagen for arrangementet, vise frem gyldig legitimasjon (pass, førerkort, ID-kort, etc.) til personalet som står i adgangskontrollen for å få tilgang til arrangementet. Dersom personen hvis navn går frem på billett(ene), ikke kan fremvise gyldig legitimasjon, forbeholder Olavshallen seg retten til å nekte antall gjester svarende til antall billetter, hvor dette navn kommer frem, adgang.

Endring av navn på en ordre til et slikt arrangement kan gjøres ved å kontakte Olavshallens billettluke inntil klokken 16.00 siste hverdag før arrangementet avvikles. Dette gjøres ved å kontakte vår billettluke (mellom kl.12.00-16.00) på tlf: +47) 73 99 40 50, eller på e-post til billett@Olavshallen.no

Vær oppmerksom på at endringer kun kan gjøres på forespørsel fra Billettkjøperen, dvs. personen som er registrert hos Olavshallen som kjøper av billettene og som mottok ordrebekreftelsen (og ikke personen hvis navn som vises på billetten i tilfeller der billettene er overdratt til vedkommende som gave o.l.).

Mistet eller tapt billett

Dersom billetten mistes eller tapes før arrangementet gjennomføres, kan Olavshallen utstede ny billett dersom dette lar seg gjøre av tidsmessige grunner.

Bytte av billett

Olavshallen bytter ikke billetter fra en dato til en annen, men kan være behjelpelig med å bytte til en dyrere priskategori på samme forestillingsdato. Det påløper ny serviceavgift pr. billett i forbindelse med et slikt bytte i tillegg til prisdifferansen.

Avlysning

Et arrangement regnes som avlyst dersom Arrangøren ikke i det vesentlige gjennomfører det arrangementet den kjøpte billetten gjelder for. Mindre vesentlige endringer i programmet for arrangementet (som f eks. endringer i medvirkende på scenen) eller endret spillested, flytting av arrangement til annen dato o.l., regnes ikke som avlysning av arrangementet og gir ikke rett til refusjon.

Arrangementet regnes ikke som avlyst dersom arrangementet avlyses, hindres eller vesentlig vanskeliggjøres av en force majeure-situasjon, inkludert f.eks. krig, naturkatastrofer, brann, vannskader, virusangrep, epidemier, pandemier, smittefare, offentlige pålegg eller anbefalinger og andre uforutsette forhold som den ansvarlige arrangøren ikke kan forhindre uten å måtte treffe uforholdsmessig tyngende eller kostbare tiltak.


Refundering av billettpris

Det er ingen angrerett ved kjøp av billetter hos Olavshallen. Refundering av billettpris skjer kun dersom arrangementet regnes som avlyst etter disse Salgs- og leveringsvilkår.

Ved avlysning refunderes kun selve billettprisen og ikke serviceavgift, leveringsavgift og ev. andre booking og/eller administrasjonsomkostninger.

Det er den enkelte arrangør som er økonomisk og juridisk ansvarlig for å refundere billettprisen ved avlysninger, dersom det er grunnlag for refundering etter vedkommende arrangørs salgs- og leveringsvilkår. Selve refunderingen foretas av Olavshallen på vegne av og kun etter instruks fra Arrangøren. Refunderingen gjøres til det kortet som ble brukt til kjøp av billettene. Olavshallen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for refusjon dersom arrangøren skulle gå konkurs eller av andre grunner ikke kunne tilby refusjon.

Spesielt om COVID-19 mv og smitteverntiltak mv.

Ansvaret for å oppfylle de krav, pålegg, anbefalinger og retningslinjer fra relevante myndigheter om smitteverntiltak mv som gjelder for Olavshallens virksomhet som formidler av billetter påligger Olavshallen.

Ansvaret for å oppfylle slike krav mv når det gjelder gjennomføring av selve arrangementet påligger vedkommende Arrangør.

Iverksetting av beskyttelses- og smittevernstiltak, samt overholdelse av offentlige myndigheter krav, pålegg, anbefalinger og retningslinjer, utelukker ikke risiko for smitte av coronavirus (COVID-19) eller annen patogen organisme eller smitte hos arrangementsdeltagere. Enhver deltakelse i et arrangement skjer på egen risiko, og det kan ikke senere fremsettes krav mot Olavshallen eller den ansvarlige arrangør i tilfelle smitte med coronavirus (COVID-19) og/eller annen patogen organisme eller smitte.

Olavshallens ansvar

Olavshallen påtar seg ikke noe ansvar overfor Billettkjøperen, med unntak av det som går frem av disse Salgs- og leveringsvilkår og ufravikelig lovgivning. Olavshallen ansvar er i alle tilfeller begrenset til den betalte serviceavgiften. Olavshallen har ikke i noe tilfelle ansvar for indirekte tap eller følgeskader så som reise- og oppholdsutgifter, inkludert ødeleggelser av data.

Som billettformidler har Olavshallen ikke ansvar for Billettkjøpers tap som følge av Arrangørens konkurs, betalingsinnstilling, avlysning av arrangement eller som følge av andre eventuelle mangler ved arrangementet.

Olavshallen har intet ansvar for forhold som skyldes billettsystemleverandøren, postombæringen eller nettleverandør.

Olavshallen har intet ansvar for feil i opplysninger om priser og om utsolgte arrangementer.

Reklamasjon og klage

Enhver form for reklamasjon som gjelder gjennomføringen av det arrangementet billetten gjelder for eller deltakelse på arrangementer, kan rettes direkte til Olavshallen. Slike henvendelser sendes til billett@Olavshallen.no med konkret beskrivelse av de forhold henvendelsen gjelder med opplysning om arrangementets navn, dato, antall deltakere og hvem som kjøpte billettene og opplysninger om arrangørens e-postadresse.

Alle henvendelser som gjelder selve arrangementet vil Olavshallen, på vegne av Billettkjøperen, ta videre opp med vedkommende arrangør som er Billettkjøperens avtalepart.

Dersom reklamasjon ikke fremsettes til Olavshallen innen rimelig tid, og senest innen 10 virkedager fra det tidspunkt Billettkjøperen ble eller burde blitt kjent med de omstendigheter reklamasjonen bygger på, bortfaller Billettkjøperens rettigheter.

Forbehold

Olavshallen forbeholder seg retten til å endre på plasstildelingen innenfor samme billettkategori, samt flytting til en annen kategori mot å utbetale deg en eventuell prisdifferanse.

Vedtakelse

Ved å godkjenne kjøpet av billetter på www.Olavshallen.no bekrefter Billettkjøperen samtidig at Billettkjøperen har lest og vedtatt disse Salgs- og leveringsvilkår som bindende for Billettkjøper.

Lovvalg og tvister

Ved å godkjenne kjøp av billettene i Eventim sitt billettkjøpesystem vedtar Billettkjøperen at uenighet om disse Salgs- og leveringsvilkår og avtalen om kjøp av billetter avgjøres ved Oslo tingrett i medhold av disse Salgs- og leveringsvilkår, med mindre ufravikelige regler medfører noe annet.

Hva er informasjonskapsler (cookies)?

Informasjonskapsler er små tekstfiler med informasjon, som en nettside kan lagre og lese igjen. Denne tekstfilen brukes til å identifisere at det er samme nettlesere som spør etter forskjellig innhold på nettsiden, og vi kan dermed få et inntrykk av hvordan publikum bruker nettsiden vår. Alle data er anonymisert, og vi kan ikke bruke denne dataen for å identifisere deg.

Hva bruker vi informasjonskapslene til?

Vi bruker informasjonskapsler til å samle statistikk om hvordan nettsiden blir brukt, via analyseverktøyet Google Analytics. Dette gir oss mulighet til å endre nettsiden så den blir mer brukervennlig.

Tredjeparts-informasjonskapsler

Olavshallen har samarbeidspartnere som sporer bruk av nettsiden, (f. eks. Facebook, Google Adwords og SleekNote), som gir oss muligheten til å sende relevant reklame til deg som har vært inne på nettsiden vår.

Hvordan kan du skru av sporing?

Det er flere måter å skru av informasjonskapslene på, og du kan lese mer om informasjonskapsler hos Nettvett.no

Spesifikt for Google Analytics:
Her kan du skru av informasjonskapsler fra Google Analytics

Les mer om informasjonskapsler under

For å stoppe sporing via Google Analytics kan du skru av informasjonskapsler, eller installere en plugin i nettleseren.

Hvor lenge lagrer vi informasjonskapslene?

Informasjonskapsler som vi setter i din nettleser oppbevares i et variert antall måneder avhengig av formålet med de forskjellige informasjonskapslene. Hver gang du besøker nettsiden vår forlenges perioden, og de fjernes automatisk når de utløper.

Behandling av personopplysninger

Som bruker av olavshallen.no gir du oss lov til å registrere og behandle personopplysninger om deg og dine aktiviterer på Olavshallens nettside. Informasjonen bruker til å gi deg relevante tilbud og anbefalinger.